Početna / Aktuelnosti / SPK bilježi blagi pad u II kvartalu 2024.

SPK bilježi blagi pad u II kvartalu 2024.

Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu (SPK) za II kvartal 2024. godine.

Ukupna vrijednost SPK-a za period april-maj-jun 2024. godine iznosi 1.870,00 eura.

U poređenju sa prethodnim kvartalom, odnosno prvim kvartalom 2024. godine, sindikalna potrošačka korpa bilježi pad u iznosu od 30,00 eura, odnosno 1,58%.

Od ukupno deset kategorija troškova koje su definisane Metodologijom za izradu SPK-a, u ovom kvartalu zabilježen je pad u svega dvije kategorije, i to:

  • Trošak prehrambenih proizvoda – 3,31%
  • Troškovi stanovanja i komunalija – 4,26%

Prikupljanjem novih cijena iz tri najveća trgovinska lanca u Crnoj Gori za 135 namirnica koje ulaze u sastav kategorije troškova prehrambenih proizvoda, odnosno 131 namirnice u ovom kvartalu s obzirom na sezonski karakter nekih od njih, tj. nedostatka istih na rafovima posmatranih trgovinskih lanaca u momentu popisivanja cijena, utvrđeno je da izdatak za prehrambene proizvode u II kvartalu 2024. godine iznosi 585,00 eura. Iznos ove kategorije troškova niži je za 20,00 eura u odnosu na I kvartal 2024. godine kada su isti iznosili 605,00 eura, čime bilježimo pad od 3,31%. Na pad troškova koja domaćinstvo imaju u cilju obezbjeđivanja osnovnih prehrambenih namirnica uticala je akcija ograničavanja marži koju je sprovela Vlada Crne Gore tokom aprila i maja tekuće godine. Ovom akcijom limitirane su cijene 43 proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, odnosno cca 500 artikala, od kojih nešto preko 3/4 proizvoda ulazi u sastav SPK-a.

Utvrđeni iznos od 585,00 eura predstavlja iznos koji je potreban četvoročlanoj porodici da zadovolji potrebe za hranom i pićem na mjesečnom nivou, odnosno da obezbijedi adekvatan unos kalorija za sva četiri člana domaćinstva koji imaju umjerenu fizičku aktivnost na dnevnom nivou (prosječan dnevni unos posmatranog četvoročlanog domaćinstva je 10.680 kcal, odnosno 2.670 kcal po članu).

Troškovi stanovanja i komunalija u ovom periodu iznose 225,00 eura čime se bilježi pad od 4.26%, odnosno 10,00 eura(prethodno 235,00 eura). Na pad ove kategorije troškova prevashodno je uticao iznos prosječnog računa električne energije, koji je u I kvartalu bio veći zbog sezone grijanja.

Ostalih osam kategorija troškova SPK-a nijesu zabilježile promjene u odnosu na prethodni kvartal.

Posljednje novosti

Sindikalna potrošačka korpa bilježi rast u I kvartalu 2024.

Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu (SPK) za I kvartal 2024. godine. Ukupna vrijednost SPK-a za period januar-mart 2024. godine iznosi 1900,00 eura. U poređenju sa prethodnim kvartalom, odnosno četvrtim kvartalom 2023. godine (oktobar-decembar 2023), sindikalna potrošačka korpa zabilježila je rast u iznosu od 50,00 eura, odnosno cca 3%. […]

Opšti kolektivni ugovor

Džepno izdanje Opšteg kolektivnog ugovora

Aktuelne teme

0 novosti
Digitalizacija

Praćenja procesa digitalizacije u pogledu efekta koji ona ima na zaposlene i građane koji su sve više usmjereni na digitalne usluge.

Opširnije
0 novosti
Dostojanstven rad

Sigurnost na radnom mjestu, socijalna zaštita, bolji izgledi za lični razvoj i društvenu integraciju, jednake mogućnosti.

Opširnije
0 novosti
Ekonomska i socijalna politika

Praćenje ekonomskih i socijalnih tokova na nacionalnom nivou, uz preporuke za unapređenje položaja svih crnogorskih građana.

Opširnije
0 novosti
Moderni sindikalizam

Uvođenje modernih tehnologija i alata u cilju bolje povezanosti i povećanja vidljivosti sindikalnih aktivnosti na polju unapređenja položaja sindikalnog članstva.

Opširnije
0 novosti
Pravedna tranzicija i klimatske promjene

Usled globalnog povećanja tehnologija obnovljivih izvora energije tokom prethodnih godina prepoznata je potreba za pravednom tranzicijom kao prilikom za pretvaranje klimatskih izazova u mogućnosti.

Opširnije
0 novosti
Rodna ravnopravnost

Postojanje jednakih mogućnosti za žene i muškarce da ravnopravno učestvuju u svim sferama društvenog života.

Opširnije
0 novosti
Socijalni dijalog

Pregovaranje, konsultacije i razmjena informacija između socijalnih partnera o pitanjima od zajedničkog interesa.

Opširnije
0 novosti
Zaštita i zdravlje na radu

Pravo na zaštitu i zdravlje na radu, tj. obezbjeđivanje uslova koji ne dovode do povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom treba da bude garantovano svim zaposlenima, bez izuzetka.

Opširnije